DISCLAIMER

Copyright website

De website administratiekantoormiedema.nl is eigendom van Administratiekantoor Miedema en wordt beheerd en onder verantwoordelijkheid van RealArt.nl.  

Het gebruik van teksten en beeldmateriaal van de genoemde website is verboden, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben verleend. Op alle tekst- en beeldmateriaal is het auteursrecht van toepassing voor RealComp.nl. Alle rechten voorbehouden. Copyright © RealArt 

Disclaimer:

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.
2. Administratiekantoor Miedema draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Administratiekantoor Miedema niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
3. Administratiekantoor Miedema staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.
4. Administratiekantoor Miedema is niet aansprakelijk voor schade:
a. Toegebracht door de website.
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
e. Administratiekantoor Miedema gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
5. Administratiekantoor Miedema behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
6. Administratiekantoor Miedema behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Administratiekantoor Miedema niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
7. Administratiekantoor Miedema is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
8. Administratiekantoor Miedema behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
10. De gebruiker vrijwaart Administratiekantoor Miedema, de werknemers van Administratiekantoor Miedema, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.